മാല വിഴുങ്ങിയാല്‍...

സ്വര്‍ണ മാല വയറ്റിലായ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങള്‍...
 രണ്ടാഴ്ച പശുവിനും നാലു ദിവസം കള്ളനും കുശാലായിരുന്നു....വിസര്‍ജ്യത്തിനു പൊന്നിന്റെ വിലയും.......ഏതായാലും കള്ളനു ഭാഗ്യുണ്ട് വയറു കീറേണ്ടി വന്നില്ല...പശു തിന്നത് മുഴുവന്‍ പുറത്തെടുത്തു...
കടപ്പാട് : മാതൃഭൂമി 

Share/Bookmark

0 comments:

Post a Comment

പുസ്തക ശേഖരം

 

Powered by tECHoZONE Solutions